Najnovšie správy

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka hardvéru a materiálu pre upgrade LAN siete a vybudovanie WIFI infraštruktúry

09.05.2019 - Spoločnosť

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky

"Dodávka hardvéru a materiálu pre upgrade LAN siete a vybudovanie WIFI infraštruktúry"

Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstáravania pre
Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Opis predmetu prieskumu trhu
Príloha č. 3: Návrh Kúpnej zmluvy

Späť do kategórie