Najnovšie správy

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka hardvéru a metriálu pre upgrade LAN siete a vybudovanie WIFI infraštruktúry

24.05.2019 - Spoločnosť

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky

"Dodávka hardvéru a metriálu pre upgrade LAN siete a vybudovanie WIFI infraštruktúry"

Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstáravania pre
Operačný program Výskum a inovácie

Prílohy:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2: Opis predmetu zákazky
Príloha č.3: Návrh Kúpnej zmluvy

Späť do kategórie