Najnovšie správy

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup etiketovacích zariadení

28.03.2019 - Spoločnosť

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky

"Nákup etiketovacích zariadení"

Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstáravania pre
Operačný program Výskum a inovácie

Prílohy:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií - časť 1
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií - časť 2
Príloha č. 2 - Etiketovacie zariadenie palety - časť 1
Príloha č. 2 - Etiketovacie zariadenie - časť 2
Príloha č. 3 - Návrh Kúpnej zmluvy

Späť do kategórie